Informace o zpracování osobních údajů cestovní kanceláří SYKA AGENCY a.s.

V souladu s články č. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice č. 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "Nařízení GDPR").

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všechna práva a povinnosti Správce, jakož i Vás jako dotčené osoby, jsou upraveny v Zákoně o ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením GDPR, které Správce důsledně dodržuje. Správcem osobních údajů je osoba, která vymezí účel a prostředky zpracování osobních údajů a zpracovává osobní údaje vlastním jménem. Správcem Vašich osobních údajů je cestovní kancelář SYKA AGENCY a.s., se sídlem Křenova 438/7, 162 00 Praha 6, IČ: 28499883, která je zapsána dne 5. prosince 2008 v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14887 (dále jen "Správce")

Kontaktní údaje:

E-mail: email@sykaagency.cz

Telefonní čísla: +420 602 326 747, +420 223 010 176

Správce má pověřenou odpovědnou osobu za ochranu osobních údajů, která dohlíží na řádné zpracování osobních údajů a na kterou se můžete kdykoliv obrátit, a to písemně na adrese Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 nebo elektronicky na adrese email@sykaagency.cz.

2. ROZSAH A KATEGORIE ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rozsah, případně seznam zpracovaných osobních údajů, je určený příslušnými právními předpisy, dále vyplývá přímo nebo nepřímo z uzavřené smlouvy o zájezdu, jakož i další smluvní dokumentace nebo je uvedený v dalších dokumentech tvořící nedílnou součást smlouvy o zájezdu. Osobní údaje Správce zpracovává v takovém rozsahu, jaký je nezbytný pro splnění účelu jejich zpracování. Jde zejména o údaje související s totožností a kontaktní údaje. Především se jedná o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, rodné číslo, zdravotní stav, vzdělání, e-mail a telefonní číslo.

Pro marketingové účely Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů:

a)      základní identifikační údaje – jméno, příjmení a adresa bydliště;

b)     kontaktní údaje – e-mailová adresa a telefonní číslo;

c)      audiovizuální údaje – fotografie, videa, zvukové záznamy zážitků ze zájezdu, v případě pořízení;

d)     informace o využití produktů a služeb – o jaké služby jste u Správce v minulosti projevili zájem;

e)     informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných interakcí s Vámi, například pomocí e-mailu nebo SMS zpráv;

f)       zdravotní údaje o účastníku zájezdu dle vyhlášky č. 106/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

3. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje uvedené v bodě 2 získáváme přímo od zákazníka (rodič nebo zákonný zástupce účastníka zájezdu) nebo jsou pořízeny v průběhu zájezdu přímo či doplněním od zákazníka. Osobní údaje, respektive některý z osobních údajů, uvádíte při žádosti o zaslání smlouvy o zájezdu (přihlášky na tábor), ve smlouvě o zájezdu, případně na dalších místech v online prostředí nebo dalších dokumentech.

Osobní údaje mohou také v některých případech pocházet z veřejně dostupných zdrojů, registrů a evidencí, například z obchodního rejstříku, nebo mohou výjimečně pocházet od třetích osob, které je byly způsobilé Správci poskytnout.

4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Pokud jsou osobní údaje zpracované v souvislosti s plněním smluvních povinností Správce, oprávněným zájmem Správce nebo podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, účel zpracování souvisí zejména s následujícími činnostmi:

·        uzavírání, evidence a správa smluv o zájezdu, včetně péče o účastníky zájezdu;

·        zajištění všech služeb vyplývajících ze smlouvy o zájezdu;

·        plnění smluvních povinností v souvislosti se zajištěním lékařského ošetření účastníka;

·        zpracovávání osobních údajů v rámci účetnictví;

·        zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu;

·        evidence a archivování;

·        řešení případných reklamací a aktivních a pasivních soudních sporů;

·        výkon interního auditu, výkon prověření souladu s právními předpisy apod.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu pro marketingové účely, hlavním účelem uvedeného zpracování je nabídnout nejnovější informace o aktuálních produktech a službách Správce, případně o nabídkách a službách obchodních partnerů Správce, přičemž uvedený účel zpracování souvisí zejména s následujícími činnostmi:

·        nabídka produktů a služeb, přičemž nabídky může Správce poskytovat elektronickou formou, zejména formou e-mailových zpráv nebo zpráv posílaných na mobilní zařízení přes telefonní číslo nebo aplikaci, poštou, telefonicky apod.;

·        automatizované zpracování osobních údajů, včetně využívání aplikací pro účely remarketingu, retargetingu a segmentace uživatelů s cílem přizpůsobit nabídku Vašim individuálním potřebám;

·        průzkumy spokojenosti s využívanými produkty a službami;

·        na účel organizace dalších akcí pořádaných Správcem.

Souhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovolný. Je však nezbytný k tomu, aby Správce mohl zasílat individuální nabídky produktů a služeb, přičemž bez takto poskytnutého souhlasu Správce není oprávněn předmětné služby zajistit.

5. PRÁVNÍ ZÁKLAD

Právním základem pro zpracování osobních údajů je standardně plnění zákonné povinnosti, uzavření, správa a plnění smluvních povinností ze smlouvy o zájezdu, oprávněný zájem, kterým je ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce a souhlas dotyčné osoby, zejména pro účely marketingu.

Pokud odmítnete poskytnout Správci osobní údaje požadované pro účel plnění smluvních povinností Správce nebo na základě zákona, Správce není povinen uzavřít smlouvu o zájezdu, ani poskytovat žádné další služby.

6. DOBA ZPRACOVÁVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje dotyčných osob po dobu stanovenou podle příslušných právních předpisů. Zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu je možné pouze během doby, na kterou byl souhlas udělen.

Souhlas je udělen Správci na dobu trvání smluvního vztahu a na následujících 10 let od ukončení smluvního vztahu nebo do momentu odvolání souhlasu.

Pokud nejste, ani se nestanete, klientem Správce, souhlas bude v platnosti 10 let od udělení nebo do momentu odvolání souhlasu.

Po uplynutí příslušné doby budou osobní údaje vymazány, pokud jejich uchovávání nebude vyžadováno ve smyslu příslušných právních předpisů České republiky.

7. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na zpracování osobních údajů mohou mít k osobním údajům kromě Správce a jeho zaměstnanců přístup i další osoby, které zpracovávají osobní údaje jako poskytovatelé služeb Správci v rámci plnění služeb Správce vůči zákazníkovi. Zejména se jedná o poskytovatele ubytovacích zařízení, přepravní společnosti, externí školitele a výchovný personál, poskytovatele účetních služeb a orgány veřejné moci.

Na zpracovávání osobních údajů pro marketingové účely mohou mít k osobním údajům kromě Správce a jeho zaměstnanců přístup i další osoby, které zpracovávají osobní údaje jako zprostředkovatelé. Například to mohou být externí společnosti, které spravují IT systémy nebo poskytují jiné služby v souvislosti se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.

8. PRÁVA DOTYČNÉ OSOBY PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dotyčná osoba může při zpracovávání osobních údajů uplatnit následující práva:

·        právo na přístup a na informace ke svým osobním údajům,

·        právo na opravu osobních údajů,

·        právo na výmaz osobních údajů,

·        právo na omezení zpracování osobních údajů,

·        právo na přenositelnost osobních údajů,

·        právo namítat proti zpracování osobních údajů,

·        právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování,

·        právo kdykoli odvolat souhlas (pokud je souhlas právním základem zpracovávání),

·        právo podat návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu.

Dotyčná osoba si uvedená práva může uplatnit v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a Nařízením GDPR, jakož i dalšími příslušnými právními předpisy.

Vyjádření a případné informace o přijatých opatřeních Správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení žádosti. V odůvodněných případech s ohledem na komplexnost a počet žádostí může Správce tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce, a to i opakovaně. Správce je povinen Vás informovat o každém takovém prodloužení do jednoho měsíce od doručení žádosti spolu s důvody prodloužení lhůty.

Vůči Správci si můžete svá práva uplatnit prostřednictvím písemné žádosti na adrese sídla Správce: Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 nebo elektronicky na adrese email@sykaagency.cz.

9. ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním osobních údajů je založen na principu dobrovolnosti, t.j. souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu zaslaného na emailovou adresu email@sykaagency.cz, s uvedením Vašich osobních údajů minimálně v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště spolu s informací, že si nepřejete, aby Správce zpracovával Vaše osobní údaje.

V případě, že máte jakékoliv dotazy nebo připomínky ke zpracovávání Vašich osobních údajů, kontaktujete nás prosím prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese: email@sykaagency.cz.

 

Aktuální znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů), je Vám k dispozici prostřednictvím níže přiloženého odkazu: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

10. SOUHLAS PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

Tímto potvrzením v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů cestovní kanceláři SYKA AGENCY a.s., se sídlem Křenova 438/7, 162 00 Praha 6, IČ: 28499883, která je zapsána dne 5. prosince 2008 v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14887, pro marketingové účely pro dobu 10 let v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, fotografie, videa a zvukové záznamy zážitků ze zájezdu. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Bližší informace o ochraně a zpracování osobních údajů se nacházejí na webové stránce https://www.syka.cz/gdpr.